تبلیغات
ورزشکار - برنامه های بدنسازی خطی در مقابل بدنسازی غیر خطی

کد اخبار

تبلیغاتیکی از مهمترین سوالاتی که در اغلب اوقات برای بسیاری از مربیان و ورزشکاران ابهام بر انگیز بوده و ذهن ها را به خود مشغول نموده است، نحوه انتخاب یک شیوه و یا به عبارتی سیستم مناسب برای تمرینات بدنسازی میباشد. باید بدانیم که برای یک فرد با توجه به شرایط و اهداف شاید یک سیستم بهترین باشد ولی برای برخی دیگر استفاده از چند سیستم تمرینی در طول زمان بهترین انتخاب میباشد.


بقیه در ادامه مطلب...


امروز قصد داریم تا به یاری شما آمده و شما را در انتخاب سیستم تمرینی بدنسازی (کار با وزنه یاری کنیم). باید بدانید که اولین گام برای شما شناخت سیستم های عمده تمرینی در دنیا میباشد. در حال حاضر دو سیستم تمرینی خطی و غیر خطی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. هرچند برخی از مقالات به نادرست این دو روش تمرینی را در برابر هم قرار داده اند باید در این بخش تاکید کنیم که علارغم وجود تفاوتهای بسیار این دو شیوه تمرینی در کنار هم و در فصلهای متفاوت میتواند اثرات مناسبی داشته باشد. و ورزشکاران را در دستیابی به موفقیت یاری رسانند.

 

اصولا در برنامه تمرینات خطی هدف حجم و شدت و یا به عبارتی بار تمرین به صورت خطی تغییر میکند و این تغییرات به راحتی در مقایسه میکرو سیکل ها قابل مشاهده میباشد ولی در برنامه غیر خطی فرد تمرین شونده از مزوسیکل های رایج استفاده نکرده و هرچند بار تمرین بر اساس قاعده با تغییر حجم و شدت در نوسان میباشد ولی نمیتوان یک الگوی خطی را در تغییر شدت و حجم در این سیستم مشاهده نمود.

 

تمرینات خطی در چه شرایطی توصیه میشود؟

- در زمانی که شما برای اولین بار اقدام به تمرین با وزنه نموده اید

- زمانی که شما از نظر آمادگی عضلات و مفاصل در شرایط مناسبی نباشید.

- در زمانی که فرصت کافی برای دستیابی به آمادگی عضلانی دارید

- زمانی که هدف شما از برنامه تمرین تناسب اندام محض است.

- زمانی که از مکمل کراتین برای حجم گیری استفاده میشود.

 

تمرینات غیر خطی را در چه زمانی باید بکار ببرید؟

-در فصل رقابتها قرار داریم

- در زمانی که هدف بهبود اجرای ورزشی مهمتر از پرورش حجم میباشد

- در زمانی که فرصت کمی تا آغاز یک رقابت دارید

- در پایان یک دوره خطی و برای حفظ آمادگی در یک مدت چند هفته ای

 

دلایل استفاده از هر یک از روشهای فوق تنها در موارد فوق نمیتواند خلاصه گردد و دلایل و شرایط متعدد دیگری نیز وجود دارند که بر اساس آن سیستم تمرینی را باید تغییر دهیم. امیدواریم در مقالات بعدی بتوانیم با ارائه برنامه های کاربردی در هر یک از سیستم های فوق بتوانیم راهگشایی برای مربیان و دوستدارن علم بدنسازی باشیم.

 

شاد باشید و سربلند

منبع: مجله علوم ورزشی